Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

1. Administratorem Strony Internetowej www.dreams.edu.pl (dalej „Strona Internetowa”) a zatem administratorem Państwa danych osobowych, udostępnianych przez Państwa podczas korzystania ze Strony Internetowej, jest Dominik Rybiałek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DOMINIK RYBIAŁEK KLAVIC PRODUCTION, , adres ul. Kołobrzeska, nr 45B lok. 19, 80-391 Gdańsk, posiadający NIP 7712799670, REGON 384352307, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej Administrator).

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych, w tym z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119; dalej RODO), a także zgodnie z wdrożoną przez Administratora niniejszą Polityką Prywatności.

3. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, a także przybliżenie Państwu i omówienie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

4. Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

5. Administrator może aktualizować i modyfikować niniejszą Politykę Prywatności w każdym czasie, w celu stałego zwiększania bezpieczeństwa powierzonych Administratorowi danych osobowych oraz w wypadku zaistnienia zmian w obowiązujących przepisach prawa. Aktualizacja nastąpi poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na Stronie Internetowej 

6. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań związanych z zasadami ochrony i przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, należy skontaktować się z Administratorem poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@dreams.edu.pl.

Przetwarzanie danych osobowych

7. „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak np. imię i nazwisko czy numer identyfikacyjny). Za „przetwarzanie” danych osobowych uznać zaś należy w zasadzie każdą operację wykonywaną na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy też nie (np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie).

Cele, podstawy prawne, zakres oraz okres przetwarzania danych osobowych

8.  Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. udzielania odpowiedzi na kierowane przez Państwa do Administratora zapytania odnoszące się do prowadzonej przez Administratora działalności, oferowanych przez Administratora produktach oraz świadczonych przez niego usługach (np. kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez formularz kontaktowy, przekazują Państwo Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści kierowanej wiadomości, oprócz zapytania o ofertę, mogą Państwo przekazać inne dane osobowe np. takie jak imię czy nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu etc.); 
 2. zawarcia z Administratorem umowy i jej wykonania; 
 3. archiwalnych (w tym archiwizowania dokumentacji, w szczególności korespondencji, umów i dokumentów rozliczeniowych); 
 4. dochodzenia i obrony potencjalnych roszczeń związanych z zawartymi umowami z Administratorem (w tym celem prowadzenia postępowań sądowych oraz egzekucyjnych);
 5. dla celów analitycznych i statystycznych – badanie statystyk dotyczących ruchu na Stronie Internetowej, w tym zbieranie zanonimizowanych danych o użytkownikach odwiedzających Stronę Internetową;
 6. dla celów marketingu internetowego –korzystanie z usług reklamowych Google, Facebook i Instagram oraz śledzenie konwersji w tych serwisach.

9. Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. w celach określonych w pkt 8 lit a Polityki Prywatności – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO przetwarzanie danych jest dozwolone, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. w celach określonych w pkt 8 lit b Polityki Prywatności – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO przetwarzanie danych jest dozwolone, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
 3. w celach określonych w pkt 8 lit c Polityki Prywatności – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO przetwarzanie danych jest dozwolone, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. w celach określonych w pkt 8 lit d – f Polityki Prywatności – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO przetwarzanie danych jest dozwolone, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;

10. Administrator informuje, że zbiera dane osobowe jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są one przetwarzane.

11. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym okresie:

 1. w celach określonych w pkt 8 lit a Polityki Prywatności – przez okres prowadzenia korespondencji, przy czym w przypadku zawarcia umowy Administrator dalej będzie przetwarzał dane osobowe w celu jej prawidłowej realizacji, natomiast w braku nawiązania współpracy, treść korespondencji może podlegać archiwizacji. W takim wypadku mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką Państwo prowadzili z Administratorem (o ile podlegała ona archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora, tj. potencjalną ochronę roszczeń z Państwa strony;
 2. w celach określonych w pkt 8 lit b-d Polityki Prywatności – przez okres realizacji umowy (świadczenia usług) oraz, w uzasadnionych wypadkach, także po zrealizowaniu umowy (zakończeniu ich świadczenia), o ile jest to dozwolone lub wymagane przez przepisy obowiązującego prawa (np. przetwarzanie w celach rozliczeniowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń, upływu terminów przedawnienia); w takim przypadku dane osobowe przetwarzane będą jedynie przez czas niezbędny do realizacji odpowiednich celów;
 3. do celów podatkowych i księgowych: w zakresie i przez czas wynikający z obowiązujących przepisów;
 4. jeśli podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda na to zgodę: do momentu, gdy nie zostanie ona odwołana, lub ograniczona

Wymóg podania Administratorowi danych osobowych

12. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy przez Administratora (określonych w pkt 8 lit. a – d niniejszej Polityki Prywatności) jest niezbędne do wykonania objętego nią świadczenia. Brak podania danych osobowych uniemożliwi bowiem zawarcie umowy, a w dalszej kolejności jej całkowitą i prawidłową realizację. 

Uprawnienia

13. W związku z przetwarzaniem przeze Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

14. Uprawnienia te można wykonywać w poprzez kanały informacji wskazane w pkt 6 Polityki Prywatności.

15. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pliki cookie, narzędzia analityczne, profilowanie

Pliki cookie.

16. Strona Internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane na komputerze użytkownika podczas jego wizyty na stronie internetowej. Gdy jest to możliwe, Administrator używa plików cookie, które są usuwane niezwłocznie po zamknięciu przeglądarki.

17. Administrator zbiera również pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika przez dłuższy okres. Tego rodzaju pliki cookie zbierają dane, gdy użytkownik odwiedza Stronę Internetową w celu wykorzystania ich do celów statystycznych. 

18. Jeśli nie chcą Państwo akceptować plików cookie na swoim urządzeniu (urządzeniach), nie chcą otrzymywać plików cookie lub chcą usunąć pliki cookie, które zostały już pobrane z dysku twardego, mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w taki sposób, aby istniejące pliki cookie zostały usunięte i/lub aby nowe pliki cookie nie były już akceptowane. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Pomoc” w przeglądarce internetowej.

Narzędzia i usługi Google.

19. Administrator korzysta z systemu Google Analytisc do anonimowej analizy ruchu na Stronie Internetowej. To narzędzie analityczne pozwala mierzyć efektywność Strony Internetowej oraz zmieniać jej zawartość i strukturę tak, aby była bardziej przyjazna dla użytkownika. Na przykład, anonimowo ocenia się, które podstrony były odwiedzane przez użytkowników, gdzie w którym miejscu użytkownicy opuszczali Stronę Internetową. Inne analizy obejmują m.in. używane urządzenia i przeglądarki internetowe lub statystyki o użytkownikach z danego kraju, miasta. Uzyskane dane w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji osób odwiedzających Stronę Internetową. Zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu ulepszenia Strony Internetowej i oferty Administratora.  

20. Administrator korzysta również z Google Ads i Google Ads Conversion Tracking. Po kliknięciu na reklamę wyświetlaną przez Google, plik cookie śledzenia konwersji jest zapisywany na komputerze użytkownika. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedza niektóre podstrony, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i Administrator mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na Stronę Internetową. Każdy klient reklam Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Oznacza to, że nie jest możliwe śledzenie plików cookie na stronach internetowych klientów Google Ads. Informacje zebrane za pomocą plików cookie do konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów Google Ads, którzy śledzą konwersje. Klienci widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę.

21. Dodatkowo, Administrator korzysta z usług remarketingu Google. Funkcja ta umożliwia targetowanie reklam poprzez dostarczanie spersonalizowanych reklam odwiedzającym Stronę Internetową, gdy przeglądają oni inne strony internetowe funkcjonujące w ramach sieci wyświetlania Google. Google wykorzystuje pliki cookie do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, co stanowi podstawę do tworzenia reklam opartych na preferencjach użytkowników.

22. Użytkownik może na stałe wyłączyć korzystanie z plików cookie przez Google, klikając w jeden z poniższych linków oraz pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie internetowej: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

23. Więcej informacji na temat plików cookie, reklamy i polityki prywatności Google można znaleźć na stronach http://www.google.com/privacy/ads/ i http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Narzędzia i usługi Facebook i Instagram.

24. Administrator przewiduje możliwość korzystania z usług reklamowych na Facebooku, usług reklamowych Instagram i „Custom Audiences Pixel”. Celem powyższego jest przedstawienie interesujących reklam dla odwiedzających  Stronę Internetową podczas wizyty na portalach Facebook i Instagram. Podczas wizyty na Stronie Internetowej, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. W ten sposób przekazywane są informacje o wizycie i Facebook przypisuje te informacje do osobistego profilu na Facebooku i/lub Instagramie odwiedzającego. Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebooka i Instagrama, a także na temat swoich praw i wyborów dotyczących prywatności, prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności na: https://www.facebook.com/about/privacy/ https://help.instagram.com/402411646841720.

Bezpieczeństwo

25. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator gwarantuje Państwu poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Wykaz powierzeń danych osobowych

26.  Państwa dane osobowe są przetwarzane w siedzibie Administratora oraz w miejscach prowadzenia działalności przez Administratora.

27. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.

28. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w tym organy administracji, służby państwowe czy sądy, a także podmioty będące zewnętrznymi dostawcami usług Administratora (w tym np. dostawca usług IT), przy czym w tym wypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz wiążącą je z Administratorem umową i odpowiednimi instrukcjami Administratora. 

Logi serwera

29. Korzystanie ze Strony Internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 

30. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

31. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez w celach identyfikacji osób.

32. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną Internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

Aby kontynuować korzystanie z tej strony, zaakceptuj użycie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close